Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Egzekutywa a polityka zagraniczna Polski”

 

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt „Egzekutywa a polityka zagraniczna Polski”. Konferencja odbędzie się 10 marca 2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji będzie przybliżenie zagadnienia wpływu władzy wykonawczej na prowadzoną politykę zagraniczną państwa. W polskiej historii kilkukrotnie dochodziło do zmian poszczególnych konstytucji, które charakteryzowały się zwiększeniem, bądź zmniejszeniem wpływu organów egzekutywy na prowadzoną politykę państwa. Ponadto, zmianie ulegał też sam system władzy, od monarchii konstytucyjnej, poprzez system prezydencko-autokratyczny, aż po współczesny system parlamentarno- gabinetowy, który również dość istotnie wpływał na kształt polskiej polityki zagranicznej.

Proponujemy, aby nasze obrady skupić wokół następujących kwestii:
– konstytucyjny zakres kompetencji organów władzy wykonawczej do prowadzenia polityki zagranicznej
– koncepcje polskiej polityki zagranicznej w ostatnich latach Rzeczpospolitej Obojga Narodów
– konstytucyjne zmiany zakresu kompetencji organów władzy wykonawczej w okresie II Rzeczpospolitej i ich wpływ na kształtowanie się polskich stosunków zagranicznych
– rola Prezydenta i rządu na uchodźctwie w kreowaniu polskich stosunków zagranicznych w okresie II wojny światowej,
– cechy charakterystyczne polityki zagranicznej i władzy wykonawczej w okresie PRL (rola rządu, rady państwa, PZPR)
– transformacje ustrojowe i ich wpływ na egzekutywę i politykę zagraniczną Polski
– współczesna rola rządu i prezydenta w wyznaczaniu kierunków aktywności w polityce zagranicznej,
– spory kompetencyjne pomiędzy organami władzy wykonawczej do prowadzenia polityki zagranicznej,
Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów wykraczających poza powyższą listą, o ile są one związane z tematyka konferencji.

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY – INFORMACJE
Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych, wynosi 50 złotych.
Uczestnictwo bierne jest bezpłatne.
Uwaga: Opłaty nie będą zwracane w razie rezygnacji.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu (wraz z podaniem imienia i nazwiska, afiliacji, roku studiów oraz numeru telefonu) na adres e-mail: ppb@amu.edu.pl do 20 lutego 2017 r.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU
Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 250-300 słów. Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
– interlinia: 1,5;
– marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
– wyjustowany.
Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: ppb@amu.edu.pl

LINK: Wydarzenie na Facebooku.