Opiekunowie naukowi Koła

prof. UAM dr hab. Witold Płowiec

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni, od 2018 kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2006 roku na podstawie pracy pt. Koncepcja prawna aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, której promotorem była prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w roku 2018 na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji (2017). Dotychczasowa praca naukowa profesora Witolda Płowca koncentruje się wokół źródeł prawa, konstytucyjnych zasad prawa, działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego oraz wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Od 2006 roku pracuje w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.


Opiekunowie naukowi w stanie spoczynku

prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor uczelni. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM w latach 2015–2018. W latach 1992–1993 prezes Rady Ministrów, w latach 1997–2000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, w latach 2001–2013 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim, w latach 1980–1985 i 1989–1991 posłanka na Sejm PRL VIII kadencji i na Sejm kontraktowy oraz w latach 1991–2001 na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2015–2016 pierwsza wiceprzewodnicząca komisji weneckiej, a od 2016 honorowa przewodnicząca. Dama Orderu Orła Białego.


prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia

Profesor nauk prawnych.  W latach 1973-2006 był pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Prawnych PAN, a do 1991 dyrektorem Poznańskiego Centrum Praw Człowieka. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM w latach 2005-2015. Pełnił m. in. funkcję eksperta ds. praw człowieka i prawa konstytucyjnego podczas obrad Okrągłego Stołu oraz doradcy rzecznika praw obywatelskich (1987-1991). W latach 1991-1994 był członkiem zastępczym Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. W biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka w Genewie pełnił funkcje starszego doradcy (1994-1999) oraz dyrektora ds. badań i rozwoju (1999-2005). W latach 2012-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ. W 2016 został wybrany na prezydenta Europejskiego Międzyuniwersyteckiego Centrum Praw Człowieka i Demokratyzacji.