Opiekunowie naukowi Koła

prof. UAM dr hab. Witold Płowiec

Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM od 2018 roku. Doktor habilitowany nauk prawnych. Ukończył studia prawnicze na WPiA UAM w Poznaniu. W 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, której promotorem była Prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Habilitował się w 2018 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji. Prowadził szkolenia dla aplikantów adwokackich, uczestników aplikacji legislacyjnej w Rządowym Centrum Legislacji oraz sędziów sądów powszechnych. Od 2006 r. zatrudniony w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, następnie Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego. Główne dziedziny badań: sądownictwo konstytucyjne, źródła prawa oraz ochrona wolności i praw człowieka. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w latach 2015–2018. Doktor habilitowana nauk prawnych. W latach 1992–1993 Prezes Rady Ministrów, w latach 1997–2000 Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, w latach 2001–2013 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim, w latach 1980–1985 i 1989–1991 posłanka na Sejm PRL VIII kadencji i na Sejm kontraktowy oraz w latach 1991–2001 na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2015–2016 pierwsza wiceprzewodnicząca komisji weneckiej, a od 2016 honorowa przewodnicząca. Dama Orderu Orła Białego.