Regulamin

REGULAMIN WYDZIAŁOWEGO KONKURSU PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

§ 1 Organizator

Wydziałowy Konkurs Prawa Konstytucyjnego, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Zakładem Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

§ 2 Uczestnicy

W Konkursie mogą brać udział studenci stacjonarni i niestacjonarni II roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.

§ 3 Zakres materiału

Zakres materiału na Konkurs obejmuje:

 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
 2. wybrane akty normatywne  (załącznik nr 1 do regulaminu),
 3. wybrane zagadnienia egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego (załącznik nr 2 do regulaminu),
 4. ogólną wiedzę na temat aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.

§ 4 Edycje Konkursu

Oddzielne edycje Konkursu organizowane są dla następujących kierunków i trybów:

 1. stacjonarnych studentów prawa II roku,
 2. niestacjonarnych studentów prawa II roku.

§ 5 Etapy Konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. Etap I – eliminacyjny,
 2. Etap II – finałowy.

§ 6 Etap I eliminacyjny

 1. W Etapie I uczestnicy rozwiązują pisemny arkusz konkursowy, składający się z pytań zamkniętych.
 2. Do Etapu II kwalifikuje się 5 osób, które uzyskały najwyższe wyniki w Etapie I. Uzyskane wyniki nie mogą być niższe niż 60% możliwych do zdobycia punktów.
 3. W przypadku uzyskania przez uczestników Etapu I takiej samej ilości punktów, wskutek czego nie jest możliwe zakwalifikowanie do Etapu II 5 osób, organizatorzy Konkursu przeprowadzają między tymi uczestnikami dodatkowe pisemne eliminacje jak w ust. 1 przed terminem II Etapu.

§ 7 Etap II finałowy

 1. Etap II polega na rozwiązaniu przez uczestników kazusu konkursowego oraz napisaniu na jego podstawie skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego (część pisemna) i ustnym przedstawieniu jej Komisji Konkursowej (część ustna).
 2. Po zaprezentowaniu skargi Komisja Konkursowa ma prawo do zadawania pytań dotyczących całości zagadnień egzaminacyjnych, na które uczestnicy udzielają jednoznacznych odpowiedzi.
 3. Uczestnicy podczas części pisemnej Etapu II korzystają z papierowej wersji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. dostarczonej przez Organizatorów Konkursu.
 4. Uczestnicy podczas części pisemnej Etapu II mogą korzystać z  papierowej wersji tekstów aktów prawnych oraz literatury dostępnej w Bibliotece Uniwersyteckiej i Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod warunkiem zgłoszenia takiego zapotrzebowania Organizatorom Konkursu najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą Etapu II, na adres e-mail: ppb@amu.edu.pl.
 5. Uczestnicy podczas części ustnej Etapu II nie mogą korzystać z papierowej wersji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., papierowej wersji tekstów aktów prawnych oraz literatury dostępnej w Bibliotece Uniwersyteckiej i Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu dostarczonej przez Organizatorów Konkursu, a także żadnych innych pomocy naukowych.

§ 8 Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w Etapie II , uzyskują status finalisty Konkursu i są zwolnieni z egzaminu z prawa konstytucyjnego.
 2. Oceny, jakie zdobywają uczestnicy są ocenami gwarantowanymi. Mogą przystąpić do egzaminu, żeby je podwyższyć. Nie mogą one zostać obniżone.
 3. Przyznawanie ocen pozytywnych przez Komisję Konkursową uczestnikom Etapu II jest uzależnione od poziomu merytorycznego wystąpienia każdego z uczestników.

§ 9 Sprawdzanie i ocena prac

Czynności merytoryczne związane z przeprowadzeniem Etapu I i II Konkursu dokonywane są przy udziale studentów z Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” i pracowników Zakładu Prawa Konstytucyjnego.

§ 10 Wykładnia i zmiana Regulaminu

Organizatorzy Konkursu mają prawo do dokonywania zmian i interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz do rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu.

Załączniki:

 1. Wybrane akty normatywne (załącznik nr 1 do regulaminu)
 2. Wybrane zagadnienia egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego (załącznik nr 2 do regulaminu)