Regulamin

REGULAMIN WYDZIAŁOWEGO KONKURSU PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

§ 1 Organizator

Wydziałowy Konkurs Prawa Konstytucyjnego, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”, działające na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego.

§ 2 Uczestnicy

W Konkursie mogą brać udział studenci Wydziału Prawa i Administracji UAM.

§ 3 Zakres materiału

Zakres materiału obejmuje:

 1. zagadnienia egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego (załącznik nr 1);
 2. Konstytucję RP;
 3. wybrane akty normatywne (załącznik nr 2);
 4. ogólną wiedzę na temat aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.

§ 3a Edycje Konkursu

Oddzielne edycje Konkursu organizowane są dla studentów następujących kierunków i trybów:

 1. prawo stacjonarne;
 2. prawo niestacjonarne.

§ 4 Etapy Konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego (finału).

§ 5 Etap I

W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązują test, składający się z pytań zamkniętych oraz pytań otwartych wymagających krótkiej, jednoznacznej odpowiedzi.

§ 6 Finaliści

 1. Do II etapu kwalifikuje się 6 osób, które uzyskają najwyższe wyniki w teście pisemnym (zwani dalej „Finalistami”).
 2. Liczba finalistów decyzją Koordynatora Konkursu może zostać zwiększona przy dużej liczbie osób startujących w I etapie.

§ 7 Finał

 1. Drugi etap Konkursu polega na rozwiązaniu kazusu poprzez napisanie skargi do Trybunału Konstytucyjnego i ustnym przedstawieniu jej Jury.
 2. Po zaprezentowaniu skargi Jury ma prawo do zadawania pytań dotyczących całości zagadnień egzaminacyjnych, na które Finaliści udzielają jednoznacznych odpowiedzi.
 3. Finaliści Konkursu mogą korzystać z dostarczonej przez organizatorów papierowej wersji tekstów aktów prawnych oraz literatury. Zapotrzebowanie na dodatkową literaturę (dostępną w bibliotece uniwersyteckiej) należy zgłosić tydzień przed wyznaczoną datą drugiego etapu Konkursu.

§ 8 Nagrody

 1. Wszyscy Finaliści, którzy wezmą udział w finale są zwolnieni z egzaminu z prawa konstytucyjnego.
 2. Oceny, jakie zdobywają finaliści są ocenami gwarantowanymi. Mogą przystąpić do egzaminu, żeby je podwyższyć. Nie mogą one zostać obniżone.
 3. Oceny, które zdobywają finaliści uzależnione będą od ilości uczestników I etapu i poziomu wystąpień

§ 9 Sprawdzanie i ocena prac

Wszystkie czynności związane ze sprawdzaniem i oceną prac uczestników, a także ocena odpowiedzi ustnych będą dokonywane przy udziale pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego.

§ 10 Wykładnia i zmiana Regulaminu

Organizatorzy Konkursu mają prawo do dokonywania zmian i interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz do rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu.

Załączniki:

 1. Zagadnienia egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego
 2. Wykaz wybranych aktów normatywnych