Akty normatywne

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU WYDZIAŁOWEGO KONKURSU PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

– Konstytucja RP

– Kodeks wyborczy

– Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa

– Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

– Ustawa o partiach politycznych

– Ustawa o referendum ogólnokrajowym

– Ustawa o Sądzie Najwyższym

– Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

– Ustawa o Trybunale Stanu

– Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

– Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora

– Prawo o ustroju sądów administracyjnych

– Prawo o ustroju sądów powszechnych

– Prawo o zgromadzeniach

– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej