Akty normatywne

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU WYDZIAŁOWEGO KONKURSU PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

– Konstytucja
RP

– Kodeks
wyborczy

– Ustawa o
Krajowej Radzie Sądownictwa

– Ustawa o
organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

– Ustawa o
partiach politycznych

– Ustawa o
referendum ogólnokrajowym

– Ustawa o
Sądzie Najwyższym

– Ustawa o
statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

– Ustawa o
Trybunale Stanu

– Ustawa o
wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

– Ustawa o
wykonywaniu mandatu posła i senatora

– Prawo o
ustroju sądów administracyjnych

– Prawo o
ustroju sądów powszechnych

– Prawo o
zgromadzeniach

– Regulamin
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej