Statut Koła

I. Koło

Statut Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego
„Pro Publico Bono”

I. Postanowienia ogólne

Art. 1

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego, zwane dalej „Kołem”, nosi nazwę „Pro Publico Bono”.

Art. 2

Koło jest organizacją naukową studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

Art. 3

Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu, zwany dalej „WPiA”.

Art. 4

Do celów i zadań Koła należy:

a) poszerzanie wiedzy, wymiana poglądów oraz rozwijanie i tworzenie nowych koncepcji dotyczących prawa publicznego, w szczególności prawa konstytucyjnego,
b) popularyzacja wiedzy prawniczej,
d) inicjowanie i realizowanie projektów z zakresu nauk prawnych,
e) współpraca z organizacjami zajmującymi się popularyzowaniem wiedzy prawniczej,
f) integracja środowiska akademickiego.

Art. 5

Koło realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez:
a) organizowanie spotkań i warsztatów o charakterze naukowym,
b) organizowanie pracy naukowej, w tym inicjowanie i prowadzenie tematów badawczych,
c) inspirowanie współpracy z innymi kołami naukowymi i organizacjami, zarówno działającymi przy Uniwersytecie, jak i poza nim,
d) organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe, spotkania i obozy naukowe w kraju i za granicą,
e) organizowanie odczytów, konferencji, sympozjów, prelekcji i seminariów naukowych,
f) rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i wychowawczej.

Art. 6

Organami Koła są Walne Zebranie i Zarząd.

II. Zasady członkostwa

Art. 7

Członkiem zwyczajnym Koła może być student Uniwersytetu.

Art. 8

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Od decyzji Zarządu przysługuje w ciągu 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania, przesyłane na adres poczty elektronicznej Koła, składane na ręce członka Zarządu lub w sekretariacie Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Art. 9

Postanowienia Art. 8 nie dotyczy założycieli Koła, którzy stają się członkami z dniem wpisania Koła do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich prowadzonego przez Rektora Uniwersytetu.

Art. 10

Członkami wspierającymi mogą być osoby popierające cele statutowe Koła.

Art. 11

a) Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Koła lub będąca autorytetem w dziedzinie prawa publicznego
b) Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby zainteresowanej.

Art. 12

Ust. 1. Członkostwo Koła ustaje wraz z:
a) dobrowolną rezygnacją złożoną wobec Zarządu lub Walnego Zebrania,
b) wykluczeniem z Koła mocą uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu lub co najmniej 10% członków Koła,
c) skreśleniem z listy członków Koła uchwałą Zarządu w związku z trwałym brakiem uczestnictwa w działalności Koła,
d) utratą statusu studenta Uniwersytetu, stwierdzaną w uchwale przez Zarząd.
Ust. 2. Rezygnację o której mowa w ust. 1 lit. a) składa się pisemnie, a fakt jej złożenia jest odnotowywany na deklaracji członkowskiej
Ust. 3 Uchwałę, o której mowa w ust. 1 lit. b), c) i d) przesyła się na adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej.
Ust. 4 Od uchwały podjętej w trybie ust. 1 lit b), c) i d) przysługuje wniosek do Walnego Zebrania o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty przesłania uchwały w trybie ust. 2.

Art. 13

Osoba wykluczona z Koła nie może ponownie zostać jego członkiem przez okres 6 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o jej wykluczeniu.

Art. 131

Zarząd może zawiesić w prawach członka Koła na okres maksymalnie roku.

III. Prawa i obowiązki członków koła

Art. 14

Prawa i obowiązki członka zwyczajnego:
a) prawo udziału we wszystkich formach działalności Koła,
b) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Koła,
c) obowiązek przestrzegania postanowień Statutu,
d) obowiązek wykonywania uchwał władz Koła.

Art. 15

Prawa i obowiązki członka wspierającego albo honorowego:
a) prawo uczestnictwa we wszystkich pracach Koła z głosem doradczym,
b) obowiązek przestrzegania Statutu.

IV. Walne Zebranie

Art. 16

Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie, które tworzą wszyscy członkowie zwyczajni Koła. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

Art. 17

Członkowie honorowi oraz wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.

Art. 18

Ust. 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Prezesa przynajmniej raz w trakcie roku akademickiego, a ponadto na wniosek:
a) Zarządu Koła,
b) 1/3 zwyczajnych członków Koła.
Ust. 2. Walne Zebranie nie może się odbyć później niż 21 dni od daty przedłożenia wniosku Prezesowi.

Art. 19

Informacje o zwołaniu Walnego Zebrania, wraz z jego programem, wywiesza Zarząd Koła na tablicach informacyjnych WPiA przynajmniej na tydzień przed zebraniem.

Art. 20

Obrady Walnego Zebrania prowadzi przewodniczący, wybrany przez zarząd spośród swojego grona lub na wniosek uczestnika zebrania – członka Koła, osoba wybrana zwykłą większością głosów. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych. Na wniosek członka Koła głosowanie można utajnić, o czym decyduje przewodniczący Zebrania.

Art. 211

Obrady zebrania otwiera Prezes Koła lub inny wyznaczony przez niego członek Zarządu.

V. Zarząd Koła

Art. 22

Bieżącą działalnością Koła kieruje Zarząd.

Art. 23

Ust. 1. Zarząd Koła:
a) realizuje uchwały Walnego Zebrania oraz składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu na koniec kadencji,
b) utrzymuje kontakty z władzami Uczelni i opiekunem naukowym,
c) opracowuje projekty planów działania Koła,
d) prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą działalności Koła,
e) podejmuje decyzje w sprawie wydatkowania funduszy powierzonych Kołu,
f) reprezentuje Koło na zewnątrz,
g) podejmuje inne czynności związane ze statutową działalnością Koła,
h) zwołuje i organizuje posiedzenia Walnego Zebrania,
i) przyjmuje nowych członków,
j) prowadzi rejestr członków Koła.
Ust. 2. W celu realizacji obowiązków i kompetencji przewidzianych w ust.1., Zarząd wydaje postanowienia i uchwały oraz podejmuje inne czynności prawne.

Art. 24

Zarząd Koła liczy od 2 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Zarząd może powierzyć pozostałym członkom zwyczajnym Koła funkcje II Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika.

Art. 25

Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru Prezesa spośród zwyczajnych członków Koła. Kandydata na Prezesa może zgłosić dwóch członków zwyczajnych.

Art. 251

Wiceprezes jest wybierany przez Walne Zebranie na wniosek prezesa na tym samym posiedzeniu, na którym miał miejsce wybór Prezesa.

Art. 26

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. Art. 27
Kadencja Zarządu rozpoczyna się w chwili powołania i trwa dwanaście miesięcy. Członkowie Zarządu pełnią obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu.

Art. 28

Ust. 1.
O odwołaniu Zarządu z powodu bezczynności, niezgodności działań ze Statutem lub prawem decyduje Walne Zebranie uchwałą 3/5 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Koła.
Ust.2. Zarząd ulega rozwiązaniu na skutek:
1) Zaprzestania działalności przez okres 6 miesięcy.
2) Nie zwołania Walnego Zebrania w ciągu 14 miesięcy od wyboru Zarządu.
3) Nie zwołania Walnego Zebrania w trakcie roku akademickiego.
4) Nie dotrzymania terminu przewidzianego w art. 18 ust.2.

Ust. 3. W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt. 1), 2), 3) Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA może powierzyć dowolnej osobie pełnienie obowiązków Prezesa.
Ust. 4. W przypadku wymienionym w ust. 2 pkt. 4) prawo wyznaczenia, spośród członków Koła, osoby pełniącej obowiązki Prezesa ma Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA.
Ust. 5. Osoba powołana w trybie ust. 2 ma obowiązek zwołać Walne Zebranie w terminie trzech miesięcy.
Ust. 6. Osoba powołana w trybie ust. 4 ma obowiązek zwołać Walne Zebranie w ciągu 21 dni.
Ust. 7. Nie wypełnienie obowiązku przewidzianego ust. 4. i ust. 5. skutkuje wygaśnięciem mandatu. Stosuje się przepisy ust. 3 i ust. 4.

Art. 281

Osoba powołana w trybie art. 28 ust. 3 oraz osoba zastępująca Prezesa w innych przypadkach dysponuje wszystkimi jego kompetencjami. Osoba powołana w trybie art. 28 ust. 4 posiada jedynie kompetencje Prezesa przewidziane w art. 18.

Art. 29

Oświadczenia woli w imieniu Koła mogą składać Prezes Koła lub inny, upoważniony przez Prezesa, członek Zarządu Koła.

VI. Opiekun koła

Art. 30

Opiekunem Koła zostaje pracownik Uniwersytetu, w wyniku przyjęcia zaproszenia Zarządu.

Art. 31

Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła. Zarząd Koła uzgadnia z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.

Art. 32

Opiekun Koła powoływany jest na czas nieokreślony.

Art. 33

Dopuszczalne jest powołanie więcej niż jednego opiekuna Koła

VII. Fundusze koła

Art. 34

Fundusze Koła są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie.

Art. 35

Za prawidłowe wykorzystanie funduszy Koła odpowiedzialny jest Skarbnik lub inny członek Zarządu, zgodnie z podziałem kompetencji pomiędzy członkami zarządu.

VIII. Uchwalenie i zmiana statutu

Art. 36

Statut Koła uchwala Walne Zebranie Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków Koła.

Art. 37

W trybie określonym w art. 36 Walne Zebranie dokonuje zmian w Statucie.

IX. Rozwiązanie koła

Art. 38

Rozwiązanie Koła następuje z woli samych członków mocą uchwały Walnego Zebrania Koła większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków Koła, za wyrażoną na piśmie zgodą Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA.

Dodaj komentarz