Statut Sekcji

I. Sekcja

Statut Sekcji Praw Człowieka im. Rafała Lemkina

Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”

I. Postanowienia ogólne

Art. 1

Sekcja Praw Człowieka, zwana dalej „Sekcją”, nosi nazwę „Sekcja Praw Człowieka im. Rafała Lemkina”.

Art. 2

Patronem Sekcji jest wybitny prawnik i działacz na rzecz praw człowieka, Rafał Lemkin.

Art. 3

Ust. 1. Sekcja jest organizacją naukową studentów Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”, zwanego dalej „Kołem”, działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

Ust. 2. Siedzibą Sekcji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu, zwany dalej „WPiA”.

Art. 31

Anglojęzyczna nazwa organizacji brzmi „The Rafał Lemkin Human Rights Society”.

Art. 4

Do celów i zadań Sekcji należy:

a) poszerzanie wiedzy, wymiana poglądów oraz rozwijanie i tworzenie koncepcji dotyczących praw człowieka,
b) pielęgnowanie pamięci o patronie Sekcji, Rafale Lemkinie, i innych wybitnych prawnikach działających na rzecz praw człowieka,

c) popularyzacja wiedzy prawniczej,
d) inicjowanie i realizowanie projektów z zakresu nauk prawnych,
e) współpraca z organizacjami zajmującymi się popularyzowaniem wiedzy prawniczej,
f) integracja środowiska akademickiego.

Art. 5

Sekcja realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez:
a) organizowanie spotkań i warsztatów o charakterze naukowym,
b) organizowanie pracy naukowej, w tym inicjowanie i prowadzenie tematów badawczych,
c) inspirowanie współpracy z innymi kołami naukowymi i organizacjami, zarówno działającymi przy Uniwersytecie, jak i poza nim,
d) organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe, spotkania i obozy naukowe w kraju i za granicą,
e) organizowanie odczytów, konferencji, sympozjów, prelekcji i seminariów naukowych,
f) rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i wychowawczej.

Art. 6

Organami Sekcji są Walne Zebranie Sekcji i Przewodniczący Sekcji.

II. Zasady członkostwa

Art. 7

Członkiem zwyczajnym Sekcji może być student Uniwersytetu.

Art. 8

Członków zwyczajnych przyjmuje Przewodniczący na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje w ciągu 14 dni odwołanie do Zarządu Koła, przesyłane na adres poczty elektronicznej Koła, składane na ręce członka Zarządu lub w sekretariacie Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Art. 9

Postanowienia Art. 8 nie dotyczy założycieli Sekcji.

Art. 10

Członkami wspierającymi mogą być osoby popierające cele statutowe Sekcji.

Art. 11

a) Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Sekcji lub będąca autorytetem w dziedzinie praw człowieka.
b) Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Koła na wniosek Przewodniczącego Sekcji za zgodą osoby zainteresowanej.

Art. 12

Ust. 1. Członkostwo Koła ustaje wraz z:
a) dobrowolną rezygnacją złożoną wobec Zarządu Koła lub Przewodniczącego Sekcji,
b) wykluczeniem z Sekcji mocą uchwały Walnego Zebrania Sekcji na wniosek Zarządu Koła lub co najmniej 10% członków Koła lub Sekcji,
c) skreśleniem z listy członków Sekcji uchwałą Zarządu Koła w związku z trwałym brakiem uczestnictwa w działalności Sekcji,
d) utratą statusu studenta Uniwersytetu, stwierdzaną w uchwale przez Zarząd Koła.
Ust. 2. Rezygnację o której mowa w ust. 1 lit. a) składa się pisemnie, a fakt jej złożenia jest odnotowywany na deklaracji członkowskiej
Ust. 3 Uchwałę, o której mowa w ust. 1 lit. b), c) i d) przesyła się na adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej.
Ust. 4 Od uchwały podjętej w trybie ust. 1 lit b), c) i d) przysługuje wniosek do Walnego Zebrania Sekcji o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty przesłania uchwały w trybie ust. 2.

Art. 13

Osoba wykluczona z Sekcji nie może ponownie zostać jej członkiem przez okres 6 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o jej wykluczeniu.

Art. 131

Zarząd Koła może zawiesić w prawach członka Sekcji na okres maksymalnie roku.

III. Prawa i obowiązki członków Sekcji

Art. 14

Prawa i obowiązki członka zwyczajnego:
a) prawo udziału we wszystkich formach działalności Sekcji,
b) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Sekcji,
c) obowiązek przestrzegania postanowień Statutu,
d) obowiązek wykonywania uchwał władz Sekcji.

Art. 15

Prawa i obowiązki członka wspierającego albo honorowego:
a) prawo uczestnictwa we wszystkich pracach Sekcji z głosem doradczym,
b) obowiązek przestrzegania Statutu.

IV. Walne Zebranie Sekcji

Art. 16

Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji, które tworzą wszyscy członkowie zwyczajni Sekcji. Uchwały Walnego Zebrania Sekcji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

Art. 17

Członkowie honorowi oraz wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Sekcji z głosem doradczym.

Art. 18

Ust. 1. Walne Zebranie Sekcji zwoływane jest przez Przewodniczącego przynajmniej raz w trakcie roku akademickiego, a ponadto na wniosek:
a) Zarządu Koła,
b) 1/3 zwyczajnych członków Sekcji.
Ust. 2. Walne Zebranie Sekcji nie może się odbyć później niż 21 dni od daty przedłożenia wniosku Przewodniczącemu.

Art. 19

Informacje o zwołaniu Walnego Zebrania Sekcji, wraz z jego programem, wywiesza Zarząd Koła na tablicach informacyjnych WPiA przynajmniej na tydzień przed zebraniem.

Art. 20

Obrady Walnego Zebrania Sekcji prowadzi przewodniczący, wybrany przez zarząd spośród swojego grona lub na wniosek uczestnika zebrania – członka Sekcji, osoba wybrana zwykłą większością głosów. Uchwały Walnego Zebrania Sekcji zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych. Na wniosek członka Sekcji głosowanie można utajnić, o czym decyduje przewodniczący Zebrania.

Art. 211

Obrady zebrania otwiera Przewodniczący Sekcji, Prezes Koła lub inny wyznaczony przez niego członek Zarządu.

V. Przewodniczący Sekcji

Art. 22

Bieżącą działalnością Sekcji kieruje Przewodniczący.

Art. 23

Ust. 1. Przewodniczący Sekcji:
a) realizuje uchwały Walnego Zebrania Sekcji oraz składa sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Koła na koniec kadencji,
b) utrzymuje kontakty z władzami Uczelni i opiekunem naukowym Koła lub Sekcji,
c) opracowuje projekty planów działania Sekcji,
d) prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą działalności Sekcji,
e) podejmuje decyzje w sprawie wydatkowania funduszy powierzonych Sekcji,
f) reprezentuje Sekcję na zewnątrz,
g) podejmuje inne czynności związane ze statutową działalnością Sekcji,
h) zwołuje i organizuje posiedzenia Walnego Zebrania Sekcji,
i) przyjmuje nowych członków,
j) prowadzi rejestr członków Sekcji.
Ust. 2. W celu realizacji obowiązków i kompetencji przewidzianych w ust.1., Przewodniczący wydaje postanowienia i uchwały oraz podejmuje inne czynności prawne.

Art. 24

W razie wakatu, Przewodniczący Sekcji może zostać powołany przez Zarząd Koła.

Art. 25

Walne Zebranie Sekcji bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru Przewodniczącego Sekcji spośród zwyczajnych członków Sekcji. Kandydata na Przewodniczącego może zgłosić dwóch członków zwyczajnych Sekcji, Zarząd Koła lub Prezes Koła.

Art. 26

W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Koła.

Art. 27

Kadencja Przewodniczącego Sekcji rozpoczyna się w chwili powołania i trwa dwanaście miesięcy.

Art. 28

Ust. 1.
O odwołaniu Przewodniczącego Sekcji z powodu bezczynności, niezgodności działań ze Statutem lub prawem decyduje Walne Zebranie Sekcji uchwałą 3/5 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Sekcji lub Zarząd Koła po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego Koła.
Ust.2. Kadencja Przewodniczącego Sekcji ulega zakończeniu na skutek:
1) Zaprzestania działalności przez okres 6 miesięcy.
2) Nie zwołania Walnego Zebrania Sekcji w ciągu 6 miesięcy od wyboru Zarządu Koła.
3) Nie zwołania Walnego Zebrania Sekcji w trakcie roku akademickiego.
4) Nie dotrzymania terminu przewidzianego w art. 18 ust.2.

Ust. 3. W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt. 1), 2), 3) Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego WPiA może powierzyć dowolnej osobie pełnienie obowiązków Przewodniczącego Sekcji.
Ust. 4. W przypadku wymienionym w ust. 2 pkt. 4) prawo wyznaczenia, spośród członków Sekcji, osoby pełniącej obowiązki Przewodniczącego Sekcji ma Kierownik Zakłądu Prawa Konstytucyjnego WPiA.
Ust. 5. Osoba powołana w trybie ust. 2 ma obowiązek zwołać Walne Zebranie Sekcji w terminie trzech miesięcy.
Ust. 6. Osoba powołana w trybie ust. 4 ma obowiązek zwołać Walne Zebranie Sekcji w ciągu 21 dni.
Ust. 7. Nie wypełnienie obowiązku przewidzianego ust. 4. i ust. 5. skutkuje wygaśnięciem mandatu. Stosuje się przepisy ust. 3 i ust. 4.

Art. 281

Osoba powołana w trybie art. 28 ust. 3 oraz osoba zastępująca Przewodniczącego Sekcji w innych przypadkach dysponuje wszystkimi jego kompetencjami. Osoba powołana w trybie art. 28 ust. 4 posiada jedynie kompetencje Przewodniczącego Sekcji przewidziane w art. 18.

Art. 29

Oświadczenia woli w imieniu Sekcji mogą składać Przewodniczący Sekcji, Prezes Koła lub inny, upoważniony przez Prezesa, członek Zarządu Koła.

VI. Opiekun Sekcji

Art. 30

Opiekunem Sekcji może zostać pracownik Uniwersytetu, w wyniku przyjęcia zaproszenia Przewodniczącego Sekcji oraz Zarządu Koła.

Art. 31

Opiekun Sekcji jest doradcą naukowym Sekcji. Przewodniczący Sekcji wraz z Zarządem Koła uzgadnia z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.

Art. 32

Opiekun Sekcji powoływany jest na czas nieokreślony.

Art. 33

Niedopuszczalne jest powołanie więcej niż jednego opiekuna Sekcji.

VII. Fundusze Sekcji

Art. 34

Fundusze Sekcji są funduszami Koła i są gromadzone oraz wykorzystywane zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie.

Art. 35

Za prawidłowe wykorzystanie funduszy Sekcji odpowiedzialny jest Skarbnik Koła lub inny członek Zarządu Koła, zgodnie z podziałem kompetencji pomiędzy członkami zarządu.

VIII. Uchwalenie i zmiana statutu

Art. 36

Statut Sekcji uchwala Walne Zebranie Sekcji większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków Sekcji.

Art. 37

W trybie określonym w art. 36 Walne Zebranie Sekcji dokonuje zmian w Statucie.

IX. Rozwiązanie Sekcji

Art. 38

Rozwiązanie Sekcji następuje z woli samych członków mocą uchwały Walnego Zebrania Sekcji większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków Sekcji, za wyrażoną na piśmie zgodą Kierownika Zakładu Prawa Konstytucyjnego WPiA.