Luty w „Pro Publico Bono”

Koniec semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 pełen był różnorodnych wydarzeń. Staraliśmy się, by nie były one tylko uzupełnieniem wiedzy przedmiotowej z zakresu konstytucjonalizmu, ale przede wszystkim kontekstem współczesnych problemów prawnych. Jako Koło Naukowe niezmiennie stoimy na stanowisku, że badanie zakresu ochrony obywateli, jakie gwarantuje Konstytucja RP jest niekończącą się pracą – zarówno dla pokoleń nowych adeptów prawa jak i dla nas, członków Koła Naukowego. Zachęcamy do zapoznania się z minionymi wydarzeniami i śledzenia następnych!


24 stycznia i 12 lutego 2022 r. przeprowadziliśmy coroczny Wydziałowy Konkurs z Prawa Konstytucyjnego dla studentów II roku stacjonarnego i niestacjonarnego studium prawa. Składał się on z dwóch etapów, przeprowadzonych zdalnie, a nagrodą za honorowe miejsca były oceny bardzo dobre z egzaminu z prawa konstytucyjnego. Pierwszym etapem był test jednokrotnego wyboru z zakresu Konstytucji RP i innych aktów prawnych. W drugim – uczestnicy musieli sporządzić skargę konstytucyjną na podstawie kazusu, posiłkując się tylko komentarzami i własną wiedzą, a następnie przedstawić ją przed komisją konkursową, w której skład weszli pracownicy naukowi Zakładu Prawa Konstytucyjnego (prof. UAM dr hab. Witold Płowiec, dr Antoni Rost i dr Łukasz Soszkiewicz).


Ogromnie cieszymy się z zainteresowania studentów: do I etapu zgłosiły się 34 osoby. Próg wyniósł 39 punktów na 50 możliwych do uzyskania.


Wszyscy finaliści reprezentowali wysoki poziom przygotowania merytorycznego, przez co rozstrzygnięcie o kolejności miejsc nie było dla Komisji łatwym zadaniem. Ostatecznie miejsca przedstawiają się następująco: pierwsze miejsce ex aequo zdobyli Tomasz Iwanowski i Aleksander Ciślak. Drugie miejsce, również ex aequo, zajęli Krzysztof Zięba i Jakub Kata.


Finalistom i wszystkim pozostałym uczestnikom i uczestniczkom Konkursu jeszcze raz gratulujemy!


W lutym rozpoczęliśmy współpracę z Zakładem Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego w ramach wykładu otwartego pt. ,,Kontrola operacyjna’’, który odbył się w formie zdalnej 23 lutego 2022 r. Referat wygłosił prof. dr hab. Maciej Rogalski i mgr Daniel Szmurło – obaj reprezentowali Uczelnię Łazarskiego.


Wykład dotykał problematyki szeroko pojętej kontroli operacyjnej – Prelegenci starali się odpowiedzieć na pytania, jak działają nowe technologie w ramach działań inwigilacyjnych, a także jak szeroki może być zakres ich użycia przez służby policyjne na mocy obowiązujących przepisów. Szczegółowo opisane zostały dwa rodzaje niejawnych działań inwigilacyjnych. Pierwszym jest kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych (podsłuch procesowy) i kontrola korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną, uregulowane w Rozdziale 26 k.p.k. Drugim rodzajem jest szeroko pojęta kontrola operacyjna przewidziana przez tzw. ustawy kompetencyjne, regulujące funkcjonowanie uprawnionych podmiotów.
Prelegenci opowiedzieli również, jakie służby są uprawnionymi podmiotami do przeprowadzania takich działań. Szczególny nacisk został postawiony na analizę systemu Pegasus – przedstawione zostały aspekty techniczne oprogramowania, sposoby finansowania jego zakupu przez państwa, a także użyteczność w walce z przestępczością zorganizowaną. Wystąpienia prelegentów zakończyła długa dyskusja – próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na pytania, czy w obecnie obowiązującym prawie jest przestrzeń na użycie takiego środka jak Pegasus, a także, z jakimi ryzykami dla praw i wolności obywatelskich wiąże się jego użycie.

Był to czas ciężkiej pracy, ale wierzymy, że jego efekty przyniosły zamierzone rezultaty. Przed nami kolejny semestr i kolejne wydarzenia – zatem stay tuned!

[Zuzanna Drząszcz]