Wybrane akty normatywne

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU WYDZIAŁOWEGO KONKURSU PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

1) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

2) ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

3) ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

4) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

5) ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

6) ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

7) ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

8) ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu

9) ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

10) ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

11) ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych

12) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

13) ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach

14) Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.