Regulamin

REGULAMIN WYDZIAŁOWEGO KONKURSU PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

 

§ 1

Organizator

Wydziałowy Konkurs Prawa Konstytucyjnego, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”, zwane dalej „Organizatorem”, we współpracy z Zakładem Prawa Konstytucyjnego.

 

§ 2

Uczestnicy

W Konkursie mogą brać udział studenci stacjonarni i niestacjonarni I roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.

 

§ 3

Zakres materiału

Zakres materiału na Konkurs obejmuje:

1) Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami),

2) wybrane akty normatywne  (załącznik nr 1 do regulaminu),

3) wybrane zagadnienia egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego (załącznik nr 2 do regulaminu),

4) ogólną wiedzę na temat aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.

 

§ 4

Etapy Konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

1) Etap I – eliminacyjny,

2) Etap II – finałowy.

 

§ 5

Etap I eliminacyjny

 1. W Etapie I uczestnicy rozwiązują pisemny arkusz konkursowy, składający się z pytań zamkniętych.
 2. Do Etapu II kwalifikuje się 5 osób, które uzyskały najwyższe wyniki w Etapie I. Uzyskane wyniki nie mogą być niższe niż 60% możliwych do zdobycia punktów.
 3. W przypadku uzyskania przez uczestników Etapu I takiej samej ilości punktów, wskutek czego nie jest możliwe zakwalifikowanie do Etapu II 5 osób, do II etapu kwalifikują się wszystkie osoby, które uzyskały taką samą ilośc punktów.

 

§ 6

Etap II finałowy

 1. Etap II polega na napisaniu na podstawie kazusu konkursowego skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego (część pisemna) i ustnym przedstawieniu jej Komisji Konkursowej (część ustna).
 2. Po zaprezentowaniu skargi Komisja Konkursowa ma prawo do zadawania pytań dotyczących całości zagadnień egzaminacyjnych, na które uczestnicy udzielają jednoznacznych odpowiedzi.
 3. Uczestnicy podczas części pisemnej Etapu II korzystają z papierowej wersji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. dostarczonej przez Organizatorów Konkursu.
 4. Uczestnicy podczas części pisemnej Etapu II mogą korzystać z innych tekstów dostarczonych przez Organizatora Konkursu.
 5. Uczestnicy podczas części ustnej Etapu II nie mogą korzystać z papierowej wersji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz innych tekstów dostarczonych przez Organizatora Konkursu, a także żadnych innych pomocy naukowych, z wyjątkiem własnoręcznych notatek sporządzonych podczas części pisemnej.

 

§ 7

Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w Etapie II, uzyskują status finalisty Konkursu.
 2. Przyznawanie ocen pozytywnych z przedmiotu Prawo konstytucyjne uzależnione jest od poziomu merytorycznego wystąpienia każdego z uczestników.

 

§ 8

Sprawdzanie i ocena prac

 1. Czynności merytoryczne związane z przeprowadzeniem Etapu I i II Konkursu dokonywane są przy udziale studentów z Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” i pracowników Zakładu Prawa Konstytucyjnego.
 2. Studenci I roku prawa są wyłączeni od udziału w czynnościach związanych z organizacją konkursu.

 

§ 9

Wykładnia i zmiana Regulaminu

Organizator Konkursu ma prawo do dokonywania zmian i interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz do rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu.

 

Załączniki:

 1. Wybrane akty normatywne (załącznik nr 1 do regulaminu)
 2. Wybrane zagadnienia egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego (załącznik nr 2 do regulaminu)