II Międzynarodowa Konferencja pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”

Członkowie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” współuczestniczą w organizacji drugiej edycji międzynarodowej konferencji pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”,  organizowanej przez Katedrę Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii WPiA UAM, która odbędzie się 23-24 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji jest przedstawienie myśli polityczno-prawnej związanej z wyznaczeniem granic swobody wypowiedzi w odniesieniu do europejskiego i polskiego porządku prawnego, a także refleksje nad istotą, sensem i odpowiedzialnością za słowo we współczesnym świecie.

Jednymi z najbardziej istotnych założeń sesji są problemy związane z wolnością słowa i jej granicami nie tylko w ujęciu dogmatycznym i teoretycznoprawnym, ale także w ujęciu filozoficznym i politologicznym.

Z powyższych założeń wynika szczegółowa tematyka konferencji. Wśród proponowanych obszarów badawczych znajdują się m.in.:

– rola swobody wypowiedzi w porządku prawnym demokracji liberalnej,

– swoboda wypowiedzi jako fundamentalne prawo człowieka i obywatela,

– konflikty wolności słowa z innymi uprawnieniami i wartościami chronionymi przez prawo (m.in. prawo do prywatności, ochrona uczuć religijnych, ochrona dóbr osobistych),

– wolność słowa w cyberprzestrzeni,

– wolność prasy i mediów oraz ich rola we współczesnej debacie publicznej,

– wolność słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskim Trybunale Sprawiedliwości,

– wolność ekspresji artystycznej,

– karnoprawne granice swobody wypowiedzi,

– granice wolności słowa w prawie cywilnym w kontekście konfliktu swobody wypowiedzi z innymi wartościami prawnie chronionymi,

– wolność słowa i jej granice w kontekście wykonywania zawodów prawniczych,

– wybrane problemy prawa prasowego,

– problematyka mowy nienawiści.

Niezwykle istotnym wzbogaceniem konferencji będzie jej międzynarodowy charakter, pozwalający spojrzeć na doktrynę wolności słowa z różnych perspektyw zakorzenionych w odmiennych tradycjach i kulturach.

Więcej informacji o zbliżającej się konferencji znajdziecie Państwo pod niniejszym odnośnikiem: Wydarzenie na Facebooku.