Wystąpienie Danuty Przywary na sesji Rady Praw Człowieka ONZ

„Jesteśmy świadkami czasów, w których osoby sprawujące władzę wykonawczą zbyt często wierzą, że to pozostała część społeczeństwa powinna być im posłuszna, czasów, w których sędzia może być nazywany „tak zwanym sędzią”, a wyrok sądu konstytucyjnego może być określony jako „prywatna opinia sędziów” – mówiła Danuta Przywara, prezes zarządu HFPC w trakcie trwającej właśnie Rady Praw Człowieka ONZ.

„Prawa człowieka są trzecim istotnym filarem trwałego pokoju na świecie”

W wielu krajach na świecie coraz bardziej widoczne i częstsze stają się przypadki podważania fundamentów demokracji liberalnej – trójpodziału władzy, ochrony praworządności i praw człowieka. Zdaniem Danuty Przywary wszystkie te elementy są obecnie poddawane próbie. „Zasada praworządności gwarantowana w konstytucjach wielu krajów miała ochronić obywateli i obywatelki przed zakusami władzy. Podział i wzajemne kontrolowanie się władzy miał ochronić nas przed powrotem autorytaryzmu. Szacunek dla wymiaru sprawiedliwości, jego niezależności i decyzji miał być efektywnym mechanizmem ochrony praw człowieka. Prawa człowieka są trzecim istotnym filarem trwałego pokoju na świecie” – mówiła Danuta Przywara.

Prezes HFPC zwróciła także uwagę na zagrożenia, z jakimi zmagają się obrońcy praw człowieka na świecie. „Żyjemy w czasach, w których osoby sprawujące władzę – także w krajach które są członkami Rady Praw Człowieka – uważają, że promowanie praw człowieka można traktować jak zdradę, a poszukiwanie sprawiedliwości i ochrony zasady praworządności może być uznane za próbę obalenia rządu” – mówiła Danuta Przywara.

„My, obrońcy praw człowieka, walczymy o prawa człowieka dla wszystkich. Nie przestaniemy rozliczać rządów z wykonywania ich obowiązków wynikających z ochrony praw człowieka. Nie zaakceptujemy też sytuacji, w której większość, realizując swoje cele, będzie ograniczać i łamać prawa mniejszości” – mówiła Danuta Przywara.

Rada Praw Człowieka ONZ

Rada Praw Człowieka jest organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jej głównym celem jest promowanie poszanowania praw człowieka oraz podstawowych wolności. Rada koncentruje się na pomocy państwom członkowskim w wywiązywaniu się z zobowiązań ochrony praw człowieka.

Rada Praw Człowieka jest odpowiedzialna za m.in. prowadzenie powszechnego przeglądu okresowego (Universal Periodic Review) służącego kontroli przestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach. Polska będzie przechodziła trzeci przegląd okresowy w maju tego roku.

Tekst wystąpienia Danuty Przywary dostępny jest tutaj: w języku angielskim i w języku rosyjskim.

Źródło: Oficjalna strona Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, http://www.hfhr.pl/wystapienie-danuty-przywary-na-sesji-rady-praw-czlowieka-onz/ [dostęp 2017-03-04]