Program konferencji „Współczesne problemy ochrony praw człowieka” | 12 XII 2017

12 grudnia 2017 r.

Collegium Minus ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Aula Lubrańskiego


08:30 – rejestracja uczestników

09:00-09:05 – otwarcie konferencji

I PANEL – PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI 09:05-11:15

 

09:05-09:35 dr Marta Mazurek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. równego traktowania)

Praktyczne i lokalne metody przeciwdziałania dyskryminacji z perspektywy

Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. równego traktowania

 

09:35-10:05 dr Julia Wojnowska-Radzińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prawne i pozaprawne instrumenty przeciwdziałania dyskryminacji rasowej

w prawie polskim

 

10:05-10:35 dr Michał Urbańczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dyskryminacyjny charakter mowy nienawiści w aspekcie jej wieloznaczności

 

10:35-10:50 Jan Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski)

Małżeństwa homoseksualne w orzecznictwie

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

10:50-11:05 mgr Joanna Duda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Rozpatrywanie skarg indywidualnych jako kompetencja

Komitetu CEDAW oraz środek służący likwidacji dyskryminacji kobiet

 

11:05-11:15 – dyskusja

 

11:15-11:35 – przerwa kawowa

 

II PANEL – PRAWA SOCJALNO-EKONOMICZNE 11:35-13:00

 

11:35-12:05 dr Maciej Szlinder (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Bezwarunkowy dochód podstawowy – prawo do godnego życia dla wszystkich

 

12:05-12:20 mgr Jakub Gołaś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Praca niewolnicza i przymusowa jako współczesne problemy prawa pracy

w kontekście ochrony praw człowieka

 

12:20-12:35 Paweł Kaźmierczyk (Polska Akademia Nauk)

Prawo do zdrowia osób z niepełnosprawnością

 

12:35-12:50 Marcin Kłos (Uniwersytet Łódzki)

Prawo do prokreacji. Rozważania w kontekście ustawy o leczeniu niepłodności

 

12:50-13:00 – dyskusja

 

13:00-13:45 – przerwa obiadowa

 

III PANEL – ORZECZNICTWO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA 13:45-14:55

 

13:45-14:00 mgr Hanna Wiczanowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

„Równe i równiejsze” prawa pamięci – dyferencjacja ochrony

 przed negacjonizmem praw pamięci w orzecznictwie ETPC

 

14:00-14:15 mgr Adrian Borys (Uniwersytet Wrocławski)

Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii i medycyny

 

14:15-14:30 Jacek Szczytko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Granice jurysdykcji temporalnej Europejskiego Trybunału Praw

Człowieka w oparciu o wyrok w sprawie Janowiec i inni przeciwko Rosji

 

14:30-14:45 Michał Wieczorkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie w świetle orzecznictwa ETPC

 

14:45-14:55 – dyskusja

 

14:55-15:15 – przerwa kawowa

 

IV PANEL – TENDENCJE NACJONALISTYCZNE A PRAWA CZŁOWIEKA 15:15-16:25

 

15:15-15:45 dr Ewa Majewska (Uniwersytet Warszawski)

Nacjonalizm a prawa człowieka. O sojuszu niemożliwym

 

15:45-16:00 Tomasz Jędrzejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ograniczenia działalności partii politycznych w orzecznictwie

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

16:00-16:15 Marcin Tomczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prawa człowieka a nacjonalizm. Uwagi na gruncie doktryn

współczesnych ruchów nacjonalistycznych w Polsce

 

16:15-16:30 Rafał Świergiel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Białoruś – ostatnia dyktatura w Europie? Analiza prawno-socjologiczna

w kontekście łamania praw człowieka w Republice Białorusi

 

16:30-16:40 – dyskusja

 

16:40-17:00 – przerwa kawowa

 

V PANEL – PRAWA CZŁOWIEKA A WYZWANIA NOWOCZESNOŚCI 17:00-18:25

 

17:00-17:15 Jędrzej Witt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dostęp do Internetu jako prawo człowieka a zasada net neutrality

 

17:15-17:30 Piotr Kaźmierski (Uniwersytet Warszawski)

Aksjologiczny kryzys prywatności w polskim porządku prawnym

 

17:30-17:45  mgr Artur Pietruszka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wolność debaty historycznej w kontekście projektowanych zmian w ustawie

o Instytucie Pamięci Narodowej

 

17:45-18:00 mgr Daria Boniec-Błaszczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prawo do ochrony danych osobowych jako prawo człowieka XXI wieku.

O problematyce prawa do ochrony danych osobowych na przykładzie

postępowania karnego

 

18:00-18:15 Weronika Adamska (Uniwersytet Warszawski)

Albo wolność, albo bezpieczeństwo? O zagrożeniach dla praw człowieka

w kontekście najnowszego ustawodawstwa antyterrorystycznego

 

18:15-18:25 – dyskusja

 

18:25-18:45 – przerwa kawowa

 

VI PANEL – PRAWA CZŁOWIEKA W ŚWIECIE 18:45-19:55

 

18:45-19:00 Artem Graban (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)

Prawa mniejszości religijnych w Daesh – propaganda i praktyka.

Analiza sytuacji ludności niemuzułmańskiej i muzułmańskiej

w kontekście narracji propagandowej i zbrodni na cywilach

popełnianych przez tzw. Państwo Islamskie

 

19:00-19:15 Magdalena Kondas (Szkoła Główna Handlowa; Uniwersytet Warszwski)

Prawa człowieka a rozwój nowych trendów w turystyce światowej

 

19:15-19:30 Piotr Dzikowski (Hankuk Unviersity of Foreign Studies; Uniwersytet Warszawski)

Prawa człowieka mniejszości narodowych, seksualnych i opozycji

w Federacji Rosyjskiej, a działania wewnętrznych służb specjalnych

 

19:30-19:45 Monika de Silva (Uniwersytet Warszawski)

Prawo do ochrony międzynarodowej a ofiary przemocy domowej

 

19:45-19:55 – dyskusja

 

19:55-20:00 – zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów