Wytyczne dla autorów

1. Objętość tekstu powinna mieścić się w przedziale 15-20 tys. znaków ze spacjami i przypisami.

2. Treść artykułu prosimy pisać czcionką Times New Roman 12 z interlinią 1,5 wiersza, wyjustowane.

3. Przypisy należy sporządzać czcionką Times New Roman 10 z interlinią 1,0 bez wcięcia, wyjustowane.

4. Margines górny, dolny, lewy oraz prawy powinien wynosić 2,5 cm, natomiast wcięcie akapitowe 1,0.

5. Do tekstu powinny być dołączone streszczenia w językach: polskim i angielskim, sformatowane w następujący sposób: czcionka Cambria 10, interlinia 1.0, bez wcięcia, wyjustowane.

6. Na początku dokumentu powinny znaleźć się informacje o autorze: imię i nazwisko, afiliacja uniwersytecka i miasto, adres mailowy oraz wyśrodkowany i pogrubiony tytuł artykułu.

7. Zgłoszenie powinno zawierać dwa zeskanowane formularze recenzenckie, uzupełnione i podpisane przez dwóch pracowników naukowych w stopniu min. doktora habilitowanego.

8. Deklaracje recenzentów o braku konfliktu interesów z recenzowanym.

9. W zgłoszeniu powinna znaleźć się nota biograficzna.

10. Artykuły powinny być zapisane w formacie .docx, .doc.

11. Gotowe zgłoszenia należy przesłać na adres ppb@amu.edu.pl z dopiskiem „ZNPK” oraz inicjałami i tytułem artykułu w temacie maila.


Uwaga!

Teksty niespełniające powyższych wymagań będą odsyłane w celu uzupełnienia braków formalnych.

Autor przekazując swój utwór do publikacji przenosi na Wydawcę prawa autorskie do publikacji utworu w piśmie oraz jego rozpowszechniania na innych polach eksploatacji takich jak Internet.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

Zgłaszając tekst do „Zeszytów Naukowych Prawa Konstytucyjnego”, autor oświadcza, że artykuł nie był dotąd nigdzie publikowany.


Załączniki:

  1. Wzór recenzji (ZNPK)
  2. Peer reviewer form (ZNPK)

[6 maja 2018]