Wskazówki redakcyjne

Objętość: od 15 do 20 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami

Forma: mailowo: rozszerzenie pliku doc albo docx

Terminy nadsyłania:  31 maja 2017 [wydłużono do 15 czerwca 2017]

Układ strony: Marginesy normalne 2,5 cm

Tekst:
Tytuł i podtytuły: Times New Roman rozmiar 12, pogrubione, wyśrodkowane; podtytuły numerowane cyframi arabskimi.

Tekst artykułu: Times New Roman 11, interlinia 1,25 wiersza, odstęp po akapicie 6 pkt, odstęp przed akapitem 0 pkt.

Przypisy: Times New Roman 10, interlinia 1 wiersz, odstęp po akapicie 6 pkt, odstęp przed akapitem 0 pkt.

Wyraźnie oznaczone cytaty i wskazane wszystkie źródła. Bibliografia.


Uwaga!

Teksty niespełniające powyższych wymagań będą odsyłane w celu uzupełnienia braków formalnych.

Autor przekazując swój utwór do publikacji przenosi na Wydawcę prawa autorskie do publikacji utworu w piśmie oraz jego rozpowszechniania na innych polach eksploatacji takich jak Internet.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

Redakcja ZNPK

[stan na 1 czerwca 2017]