Regulamin Konkursu

§1

Wydziałowy Konkurs Prawa Konstytucyjnego, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”, działające na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego.

§2

W Konkursie mogą brać udział studenci Wydziału Prawa i Administracji UAM.

§3

Zakres materiału obejmuje zagadnienia egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego.

§4

Konkurs składa się z dwóch etapów: I – pisemnego II – ustnego (finału)

§5

W I etapie uczestnicy rozwiązują test, składający się z pytań zamkniętych oraz pytań otwartych wymagających jednoznacznej odpowiedzi.

§6

W I etapie (pisemnym) wymagana jest:
a) Z rozdziałów I, II, IV i IX „Zagadnień egzaminacyjnych i konkursowych” – ogólna orientacja
b) Szczegółowa znajomość systemu organów (rozdział V i następne „Zagadnień…”) oraz źródeł prawa (rozdział III „Zagadnień…”)
c) wiedza o aktualnej sytuacji i problemach tych organów.

§7

W II etapie Finaliści rozwiązują kazus, pisząc skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Mogą przy tym korzystać z tekstów aktów prawnych oraz dostarczonej przez organizatorów literatury. Następnie przedstawiają ją jury. Następnie odpowiadają na pytania ustne dotyczące całości zagadnień egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw jednostki.

§8

Do II etapu kwalifikuje się 6 osób, które uzyskają najwyższe wyniki w teście pisemnym. Wszyscy finaliści, którzy wezmą udział w finale są zwolnieni z egzaminu z prawa konstytucyjnego.Liczba finalistów może zostać zwiększona przy dużej liczbie osób startujących w I etapie.

§9

Oceny, jakie zdobywają finaliści są ocenami gwarantowanymi. Mogą przystąpić do egzaminu, żeby je podwyższyć. Nie mogą zostać obniżone.

§10

Oceny, które zdobywają finaliści uzależnione będą od ilości uczestników I etapu i poziomu wystąpień

§11

Wszystkie czynności związane ze sprawdzaniem i oceną prac uczestników, a także ocena odpowiedzi ustnych będą dokonywane przy udziale pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego.

§12

Organizatorzy Konkursu mają prawo do dokonywania zmian i interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz do rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu.