Nabór artykułów

Poznań, 24 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

redakcja „Zeszytów Naukowych Prawa Konstytucyjnego” (ISSN – 2299-498X) ogłasza nabór artykułów do numeru jedenastego. ZNPK to studencko-doktoranckie czasopismo naukowe, publikowane od 2012 roku. Naszym celem jest przedstawianie poglądów studentów na zagadnienia dotyczące prawa konstytucyjnego, praw człowieka i ustrojów państwowych. Czasopismo jest wydawane w wersji elektronicznej przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”, we współpracy z Zakładem Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do nadesłanych tekstów należy dołączyć skany recenzji artykułu sporządzonych na załączonych formularzach i własnoręcznie podpisanych przez dwóch samodzielnych pracowników nauki (zatem ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego). Więcej informacji o Zeszytach, a w szczególności niezbędne wskazówki redakcyjne, znajdziecie Państwo pod adresem www.ppb.amu.edu.pl w zakładce „Zeszyty Naukowe”. Artykuły można nadsyłać do 11 listopada 2018 na adres ppb@amu.edu.pl. Do artykułu należy załączyć podstawowe informacje o autorze, tj. afiliację (uczelnia, wydział/instytut), status naukowy (rok i kierunek studiów/studiów doktoranckich) oraz adres e-mail. Wydanie Zeszytów planowane jest na koniec roku 2018.

Z wyrazami szacunku
Komitet Redakcyjny ZNPK

[aktualizacja 6 maja 2018]


Załączniki:

  1. Wzór recenzji (ZNPK)
  2. Peer reviewer form (ZNPK)